Ken U Zelve Loge RakoczyOver Vrijmetselarij

 

De geschiedenis

De geschiedenis van de vrijmetselarij is zo plooibaar als zij die haar geschreven hebben. Zij is welhaast organisch van structuur en groeit en evolueert met haar broeders en zusters mee in hun behoeften en inzichten. Zijn er dan geen harde feiten, mijlpalen die grondig gedocumenteerd zijn? Jawel, er zijn genoeg interessante feiten en grondige analyses over de vrijmetselarij te vinden. Waagt u zich maar aan “De Oude Plichten” van James Anderson of slaat u het boek “Vrijmetselaren: 250 jaar en meer” er maar op na.

 

Iedereen die iets over vrijmetselarij wil weten kan zich jarenlang verschansen in een enorme bibliotheek met voor elk wat wils. De een zoekt het begin in de geschiedenis van de Tempeliers, de ander gaat nog verder terug en vindt zijn maçonnieke wortels bij de mystieke kennis en riten van de oude Egyptenaren, herkent zich in de joodse kabbalistiek of houdt zich droog aan 1717 als begin van de vrijmetselarij.

 

Het feit dat de geschiedenis van de vrijmetselarij zo onderhevig is aan het bewustzijn, de passie en de focus van haar beoefenaren bewijst in ieder geval dat zij ons na aan het hart ligt en samengaat met onze grote behoefte aan evolutie en transformatie.

 

In de loop der tijd zien we verschuivingen, niet alleen in de samenstelling van de loges maar ook in hun behoefte uiting te geven aan de impuls tot verbetering van de mensheid. In deze tijd zijn de maatschappelijke veranderingen die vrijmetselaren nastreven minder opzienbarend. We stichten geen nieuwe democratieën meer, en hebben geen vinger meer in de politieke pap. Hierom echter niet getreurd, de vrijmetselarij gaat geheel met zijn tijd mee en heeft zich eenvoudigweg nog sterker verplaatst naar het subtiele domein van de zelfkennis. Vanuit een van haar belangrijke basisregels “Ken U Zelve” richt zij zich meer en meer op het onderzoek van het innerlijk rijk van de mens. Het hangt van de individuele vrijmetselaar af om te treuren om het feit dat onze maatschappelijke invloed veranderd is of om het toe te juichen dat grote groepen mensen zich beseffen hoezeer de innerlijke staat van de mens de uiterlijke wereld vormt. Het spreekt vanzelf dat de opgedane kennis in de praktijk gebracht moet worden om werkelijk tot voordeel van de mensheid te strekken maar hier geldt: de verandering en transformatie van het individu heeft altijd gevolgen voor het geheel. Niet voor niets spelen natuurkundige ontdekkingen een steeds grotere rol in de spirituele bewustwording van vandaag. Alles is met alles verbonden, al het leven is een.

 

Het rituaal en de inwijding

Een pijler van het succes van de vrijmetselarij is toe te schrijven aan het gebruik van het rituaal. De mens bestaat uit meer dan alleen zijn intellectuele vermogens en zolang als wij ons spiritueel hebben willen ontwikkelen bestaat het rituele werk. Al vanuit het verre verleden kent men de kracht en de gestage vorming die het rituaal bewerkstelligt.

 

Het rituaal zoals dat in de vrijmetselarij gebruikt wordt is bij uitstek geschikt om lichaam, geest en ziel in harmonie samen te laten werken. Het intellect wordt aan het werk gezet volgens een vast patroon terwijl alle andere aspecten zoals ruimte, functie, lichaamsbewegingen en objecten ook hun werk doen. Het rituaal zoals vrijmetselaren dat gebruiken is een ongelofelijk subtiele en neutrale weergave van de innerlijke werking van de mens, de mensheid en de kosmos. Zo boven zo beneden, zo in het groot zo in het klein. Elke keer dat we samen het rituaal uitvoeren, beleven we een harmonieuze en gestroomlijnde opvoering van de ontvouwing van het leven maar het is zo neutraal dat iedere deelnemer er op zijn eigen niveau bewust van wordt en erdoor groeit. Het dringt nergens al te specifieke kennis op. Om de werking van de drie ritualen die bij de drie vrijmetselaarsgraden horen, te verhogen, begint voor iedere vrijmetselaar de deelname aan een graad met een inwijding. Ook hier kan men de mystieke en spirituele geschiedenis van de mensheid bestuderen en vinden dat de inwijding een bij uitstek geschikte gelegenheid is om ons over te geven aan de volgende stap van onze innerlijke groei.

 

De ontwikkeling van een vrije geest

Bij het vaste gegeven van het rituaal dat als het ware het stramien van de vrijmetselarij is, de matrix waarbinnen we naar hartelust kunnen verkennen, groeien en ontwikkelen, hoort een absoluut vrije persoonlijke invulling van de betekenis. Niemand kan ons dwingen het rituaal op een bepaalde manier te beleven, te interpreteren en te vertalen naar het dagelijks bestaan. De invulling kunnen we niet anders dan zelf bepalen. Dat maakt de ontwikkeling van een vrije geest een evenwichtige tegenpool die ultiem gebruik maakt van de mogelijkheid dat het rituaal ons biedt. De een beleeft het rituaal op een heel religieuze wijze en ziet zijn geloof in God versterkt, de ander voelt zich juist bevrijd van de beperkingen van een specifieke godsdienst. De een geeft zijn ziel en zaligheid aan de mainstream invulling van onze geestelijke en spirituele groei, terwijl de ander zich goed voelt bij een spirituele ontdekkingstocht die hem ver voorbij de hedendaagse geoorloofde spirituele dogma’s brengt. Wie zal zeggen wat de waarheid is?

 

In de Vrijmetselarij bestaat een sterke traditie om de waarheid in zichzelf te ontdekken, er staat niet voor niets ‘Ken Uzelve’ boven de ingang naar de tempel. Daarbij hoeft men alle wijsheid en inzicht van het verleden niet op te geven. We kunnen er naar hartelust uit putten als we maar niet vergeten dat kennis een tweesnijdend zwaard is. Men kan erdoor geïnspireerd worden om de waarheid over zichzelf op steeds dieper niveau te omhelzen maar men kan ook vastlopen in gedachtegoed dat niet strookt met ons verlangen om in kracht te leven en te handelen. In de belevingswereld van de Vrijmetselaar gaan daarom het rituaal en de ontwikkeling van de vrije geest hand in hand.

 

Broederschap

De hele spirituele ontwikkelingsweg van de mens, welke vlag en kleur zij ook draagt, is er op gericht de mens tot ontplooiing van zijn ware natuur te laten komen. Hoe wij ook tot deze ontplooiing komen, het resultaat zal ons altijd leiden tot de ontdekking dat wij met de gehele natuur, met de gehele mensheid en het gehele leven verbonden zijn. Spirituele groei leidt altijd tot meer eenheid. Dat dit vaak met vallen en opstaan is ingevuld in de menselijke geschiedenis is voor ieder weldenkend mens maar al te duidelijk. Dit neemt niet weg dat wij er in onze zoektocht wel naar kunnen verlangen.

 

Het bewuste verlangen en streven naar broederschap brengt het hele zelfontdekkingsavontuur op een ander plan en geeft het individuele navelstaarderijgehalte een minder egoïstische bijsmaak. Broederschap is een groot streven in de Vrijmetselarij en wij worden er in het logeleven op alle niveaus mee geconfronteerd. Vaak leidt onze bewustwording van broederschap ons naar vriendschap en samenwerking, maar soms rekt en strekt het ons menselijk ego. Het schudt ons wakker en roept ons op onze oordelen , uitingen en gedragingen bij te stellen zodat wij in vrede en vreugde onszelf kunnen zijn binnen de groep. Het logeleven biedt buitengewone kansen aan iedereen die in broederschap een schrede vooruit in het menselijk bestaan ziet en er ook verantwoordelijkheid voor wil nemen.

 

Lidmaatschap

De loge Rakoczy komt eens in de twee weken op vrijdagavond samen. Wanneer u ouder bent dan 21 jaar en verdere informatie wilt dan kunt u zich wenden tot onze secretaris. Na twee gesprekken met een aantal logeleden kunt u zich aanmelden om lid te worden. Hierover wordt gestemd binnen de loge. Wordt u aangenomen dan volgt de inwijding in de graad van leerling Vrijmetselaar. Om mee te kunnen doen met de tempelloge bijeenkomsten kleden de heren zich in rokkostuum en de dames in een lange witte japon. De kledingvoorschriften voorzien in het verlangen een optimale sfeer van eenheid te creëren tijdens het rituaal en hebben een lange traditie.