Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren

 

Het Nederlandsch Verbond van VrijmetselarenHet Verbond is in 1918 opgericht door de loges Cazotte uit Amsterdam (1905), Rakoczy uit Den Haag (1911) en Graaf van Welldone uit Utrecht (1916).

 

Deze gemengde loges droegen alle drie een bijzonder karakter omdat zij waren voortgekomen uit de Londense loge ‘Human Duty’, die op het gebied van theosofie, mystiek en het occultisme een grote naam had verworven.

 

In een rede uitgesproken tijdens  een gezamenlijke comparitie van deze drie van de ‘IOGVM Le Droit Humain’ afgescheiden loges verwoordde een broeder zijn gevoelens omtrent het Verbond op een dermate kenmerkende wijze dat het in dit verband aanhaling verdient:

 

Hij zegt ondermeer dat het ‘Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren’ zich onderscheidt van de masculiene vrijmetselarij – waar het ‘Groot Oosten der Nederlanden’ deel van uitmaakt – door ook vrouwen toe te laten en wel op volkomen gelijke voet met de man. Het Verbond heeft begrepen dat de maçonnieke arbeid maar halve arbeid is, wanneer de andere helft van de mensheid buiten de kolommen wordt gehouden. Bovendien wordt er geen eed van gehoorzaamheid aan bestuursleden afgelegd, maar alleen de eed van geheimhouding en van trouw aan de maçonnieke beginselen.

 

Het Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren is volkomen onafhankelijk, alhoewel het wel vriendschappelijke betrekkingen onderhoudt met andere Maçonnieke Grootmachten, zowel in binnen- als buitenland.